5 EASY FACTS ABOUT การเงิน DESCRIBED

5 Easy Facts About การเงิน Described

5 Easy Facts About การเงิน Described

Blog Article

ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการดำรงฐานะและการดำเนินงานของสถาบันการเงิน

รายงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของ ธปท.

จากการคำนวณ สินทรัพย์รวม – หนี้สินรวม = ความมั่งคั่งสุทธิ (ความรวยที่แท้จริงของเรา ยิ่งบวกเยอะยิ่งดีนะครับ)

อีกหนึ่งงบที่มีความสำคัญ แต่ถือว่าไม่ยุ่งยาก หรือซับซ้อนเท่างบดุล ที่สามารถจัดทำได้โดยเริ่มที่การคำนวณรายได้ หักค่าใช้จ่าย เท่านี้ก็จะได้เป็นผลประกอบการที่มีทั้งผลกำไร และผลขาดทุน ซึ่งจะถูกแยกรายได้และค่าใช้จ่ายออกเป็นประเภทยิบย่อย เริ่มจากรายได้ที่จะแบ่งเป็นยอดขาย และรายได้อื่น โดยยอดขายจะสะท้อนการทำธุรกิจปกติของบริษัท เช่นโรงเหล็กจะมีรายได้จากการขายเหล็ก บริษัทประกันจะมีรายได้จากการขายประกัน ส่วนรายได้ที่ไม่ค่อยได้เกิดขึ้นบ่อยๆ เช่นการขายที่ดิน ให้เช่าอาคาร หรือแม้แต่การเก็งกำไรหลักทรัพย์ต่างๆ จะถือว่าเป็นส่วนของรายได้อื่น

ธปท. ขอเชิญชวนผู้รับบริการหรือติดต่อกับ ธปท. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

กฎหมายในความรับผิดชอบของ ธปท./ กฎหมายที่ ธปท. มีส่วนร่วม

ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ สถาบันการเงินจะพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้จาก สลิปเงินเดือน และหนี้สินของผู้กู้

กฎหมายที่กำหนดบทบาทหน้าที่ของ ธปท. และกฎหมายที่ ธปท. เข้าไปมีส่วนร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ในการผลักดันให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายดังกล่าว

ข้อมูลเป็นตัวเลขเท่านั้น  ซึ่งอาจไม่สามารถแสดงความซับซ้อนและสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในธุรกิจได้ในทั้งหมด

ทั้งหมดหุ้นสกุลเงินดิจิตอลการคาดการณ์ราคา

สนับสนุนการดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินไทยและภูมิภาค รวมถึงเสริมสร้างบทบาทของ ธปท. ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

มาถึงตรงนี้ เราคงรู้จักตัวเองแล้วว่ามีนิสัยทางการเงินที่ไม่ดีอะไรบ้าง ลองปรับพฤติกรรมและเริ่มสร้างนิสัยทางการเงินที่ดีตั้งแต่วันนี้ แค่นี้… เราก็จะบรรลุความฝันได้ไม่ยาก

สำรองเวลาเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ วังบางขุนพรหม หรือใช้บริการของห้องสมุด จดหมายเหตุ และศูนย์การเรียนรู้ การเงิน ธปท.

ดูแลให้ระบบเศรษฐกิจการเงินยังคงดำเนินต่อไปได้ ในช่วงที่ประสบภาวะวิกฤต โดยเป็นการดำเนินงานนอกเหนือจากหน้าที่หลักของ ธปท.

Report this page